(0312) 394 04 74
TR|EN
Slide3 Background Layers plane Tooltip Shadow Image Layers Tooltip Shadow Tooltip Shadow Tooltip Shadow Tooltip Shadow char Image Layers Image Layers
About us

    Our company, leading as a manufacturer of Light Construction Machines is located in Ostim Organized Industrial Zone in Ankara, capital of Turkey.
    Ademsan Machinery provides sales, assembly,

more
Technical Service

    We know that it is important to supply professional and qualified technical service besides producing qualified machinery. Our technical service, developed by this consciousness, has been

more
PROJECTS

Ege Plaza Ankara 

One of the most prestigous and spectacular buildings', Ege Plaza Ankara, AST 70 model telescopic jibbed façade cleaning system has been assembled at site and handed over .

Building height is 100m. As per the signutures of the contract , within 90 days period the system was manufactured and assembledç  We find the honor to thank you and showour respect to Ege Plaza Project Manager, Mr  Mr Tolga and Mr Noyan  whom is the Purchasing Director.Purch on this journey, 

 

 The assembly of   AST 45 Model Façade Cleaning System Turgut Ozal Traning and Resarch Hospital   building of Malatya University has been completed. 

For the mentoned building double rail of 520 m as been assembled. The façade cleaning system has a 4,5 m jib lenght. 

Building height is 75m . Due to the fact that there was no crane at site, the parts of the façade cleaning system and the rails were raised by a custom  made crane designed and manufactured by Ademsan. 

 

Istanbul Tower Bayrampasa Project has been completed.

Istanbul Tower, built by Keles Constructon Company, monorail façade cleaning system has been desgned accordngly and assembled as per the building. 

Building height is 75m and a total lenght of 120 m, AST 30 Model Monorail façade clenaing system has been assembled and handed over. 

 

Bahreyn'de yeni makine kurulumu tamamlanmýþtýr.
    Bahreyn için üretimi tamamlannan AST 70 model 30 Mt bumlu Cephe Temizlik Makinesi (BMU) makine kurulumu tamamlanmýþtýr.
    Cephe Temizlik Makine bum boyu 30 mt olup toplam makine aðýrlýðý 34.000 Kg'dir.
    Makine zemine sabitlenmiþ olup kendi etrfýnda 360 derece dönebilmektedir.
    110 Mt yükseliðinde bulunan tüm bina cephesine ulaþabilmektdir.

Ademsan Makine Kýrþehir Makisos Otel Ýçin Üretimi Tamamladýðý Cephe Temizlik Sisteminin (BMU) montajýný yapmýþtýr
Teleskopik Makine bum boyu 30 Metredir.
Türkiye genelince bu kadar uzun bum boyu olan cephe temizlik asansörü çok azdýr.
Makine bumu özel veldox çeliðinden üretilmiþtir.

    Ademsan Makine Mýsýr Ýçin Üretimi tamamladýðý Cephe Temizlik Sisteminin (BMU) gönderimini yapmýþtýr.
Ademsan Makine Mýsýrlý yüklenici firma ile imzalamýþ olduðu anlaþma kapsamýnda teleskopik sistem cephe temizlik makinesinin üretimini tamamlayarak gönderimini yapmýþtýr.
    Teleskopik sistem cephe temizlik makinesi açýlýrak 18 metreye ulaþan  bumu sayesinde tüm bina cephelerine ulaþabilmektedir. Platform ile ana makine arasýndaki iletiþim kablosuz olarak dizayn edilmiþtir..
    Cephe temizlik sistemi (BMU) montajý yüklenici tarafýnda yapýlýþtýr.

Zone Tower Maslak Cephe Temizlik Sistemi Teslim edilmiþtir.
Panoroma Gayrimenkul tarafýndan yapýlan Zone Tower maslak için üretilen Monoray Sistem Cephe Temizlik Asansörü, (Bina Bakým Ünitesi BMU) montajý tamamlanarak teslim edilmiþtir.
Ýki kot yüksekliði olan bina için:
72,54 kotunda 117 metre
35,24 kotunda 108 metre olmak üzere olmak üzere toplam 225 metre ray montajý yapýlmýþtýr.
Binada olan çýkýntýlarý aþmak için ray tutucu ayaklarý (Braket) 2,5 metre boyunda dizan edilmiþtir.

Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Cephe Temizlik Sistemi Teslim edilmiþtir.
Ýlaç Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün Söðütözü Ankara'da bulunan yeni binasý için Ademsan Makine tarafýndan üretilen Monoray Sistem Cephe Temizlik Asansörü 2010 yýlýnýn son günlerinde montajý tamamlanarak teslim edilmiþtir.
Bina son katýnda bulunan 1,5 metre uzunluðundaki saçaðý aþmak için 3 metreye yakýn monoray ankraj ayaklarý montajý yapýlmýþtýr. Toplamda 116 metre monoray üretilmiþtir.
Bu sistem de cephe çalýþmalarý için AST 10 tam otomatik Cephe Temizlik Platformu kullanýlacaktýr.

Tarým Bakanlýðý Yeni Hizmet Binasý Cephe Temizlik Sistemleri Teslim Edilmiþtir.
Uzunlar Ýnþaat A? tarafýndan yapýmý devam eden ve 2011 yýlýnýn ilk yarýsýnda hizmete açýlmasý için çalýþmalarýn hýzlandýðý Tarým Bakanlýðý Yeni Hizmet Binasý için üretimi tamamlanan 2 Adet 12 Mt bumlu Cephe Temizlik Sistemleri Teslim Edilmiþtir.
A Blok ve B Blok için ner biri 12 mt bum boyuna sahip 2 adet cephe temizlik makinesi ve toplamda 184 metre çift sýra ray montajý yapýlmýþtýr.
Platformlar özel olarak, standart dýþý dizayn edimiþtir. 2,5 Metre saçak altýna girebilecek þekilde üretilmiþtir. Kendi etrafýnda dönerek saçak altýna girebilen platform ayný zamanda açýlarak tüm cephelere rahat bir þekilde ulaþabilmektedir.
Bu projede desteðini esirgemeyerek devamlý yanýmýzda duran As Mekanik firmasýnýn sahibi Ahmet ve Keramettin Beye teþekkür ederiz.

Takasbank Ýçin Cephe Temizlik Sistemi Teslim edilmiþtir.
Ýstanbul ?iþlide bulunan Takasban Aþ Genel Müdürlüðü için üretimi tamamlanan Cephe temizlik sistemi montajý tamamlanarak teslim edilmiþtir.

TRT Genel Müdürlüðü Monoray Sistem Platform Teslim edilmiþtir.
TRT Genel Müdürlüðü için üretimi yapýlan, Monoray Sistem Cephe Temizlik Platformu montajý yapýlmýþ ve teslim edilmiþtir.
Toplamda 320 metreye monoray, çok yoðun ve zor bir çalýþma sonrasý montajý tamamlanmýþtýr.
Projenin baþlangýcýndan tamamlanmasýna kadar verdikleri destek için baþta Derya Haným olmak üzere tüm TRT çalýþanlarýna çok teþekkür ederiz.
Ankara makine mühendisleri tarafýndan platform denetimi yapýlmýþ ve kabul onayý verilmiþtir.

ERG Ýnþaat A.?. Cephe Ulaþým Platformu Teslim Edildi
Dünyanýn 3. yüksek Avrupanýn en yüksek gövdeli barajý olan Deriner barajý için üretilen cephe ulaþým platformu teslim edilmiþtir.
Çoruh nehri üzerinde ERG Ýnþaat A? tarafýndan yapýmýna devam edilen Deriner barajýnýn gövdesinde çalýþma ve tamirat yapmak için kullanýlacaktýr.

Sudan'ýn Baþkenti Hartumda 4 Adet Cephe Temizlik Makinesi teslim edilmiþtir.
Sudan'ýn Baþkenti Hartumda yapýmý tamamlanan 4 adet Cephe temizlik makinesi teslim edilmiþtir.
2 Blok için toplam 4 adet AST 40 modeli Cephe temizlik Makinesi üretimi yapýlmýþ olup 2009 Aralýk ayýnda montajý yapýlarak teslim edilmiþtir.
Proje ve montaj süresince Yapý Merkezi Ýnþaat çalýþanlarý ve Korhan Beye teþekkür ediyoruz.

Antalya Dedeman Otel için üretilen Cephe Temizlik Makinesi- Bina Bakým Makinesi (BMU) teslim edilmiþtir.
Antalya Lara yolu üzerinde bulunan Dedeman Otel için üretilen Cephe Temizlik Makinesi- Bina Bakým Makinesi (BMU) teslim edilmiþtir.

Polat Renaissance Hotel Dýþ Cephe Temizlik Makinesi Teslim Edildi
Erzurum Palandöken daðýnýn eteklerinde bulunan Polat Renaissance Hotel için üretilen 2 adet monoray Dýþ Cephe Temizlik Makinesi teslim edilmiþtir.

Kýlavuz Raylý Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU )Ataþehirde Montajý Yapýlmýþtýr
Sanat Yapý A? tarafýndan Yolbulan Metal A? için inþaatý tamamlanan Ýstanbul Ataþehir'deki hizmet binasý için Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU ) montajý yapýlmýþ olup testleri tamamlandýktan sonra teslim edilmiþtir.
Tüm fonksiyonlarý otomatik olarak yapabilen Dýþ Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU ) beton zemin üzerinde Kýlavuz rayý takip ederek yatay hareketini yapmaktadýr. Tüm cam yüzeylerin ve dýþ cephenin bakým ve temizlikleri için kullanýlabilecektir.

Ademsan Makine Yalova'da Mobil Sistem Dýþ Cephe Temizlik Makinesi teslim etmiþtir.
Ademsan makine tarafýndan Kocaeli tersaneler bölgesinde Mobil sistem Dýþ Cephe Temzilik (Bina Bakým Makinesi BMU ) Makinesi montajý yapýlmýþ ve iþletmeye alýnmýþtýr.

Yüceler Aþ Hizmet Binasý için Dýþ Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU)
Ademsan Makine tarafýndan Yaz 2008'da montajý yapýlýp iþletmeye alýnan Yüceler Aþ Hizmet Binasý Cephe Temzilik Makinesi bakýmý yapýlmýþtýr. Dýþ Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU ) sorunsuz olarak hizmetine devam etmektedir.

Azerbaycan Bakü'de Dýþ Cephe Temizlik Makinesi (BMU) Montaj tamamlanmýþtýr.
Ademsan Makine teknik personeli tarafýndan kardeþ Ülke Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de Aga Grup için yapýlan Aga Center binasý için 7,5 metre bom boyuna sahip Dýþ Cephe Temizlik (Bina Bakým Makinesi - BMU) makinesi üretimi tamamlanýp, montajý yapýlmýþtýr.
Proje için toplam 240 metre ray döþenmiþ olup Dýþ Cephe Temizlik Makinesi ( Bina Bakým Makinesi BMU ) bom boyu 7,5 metre aðýrlýðý 5.000 kg'dýr.
Bu projede gösterdiði destek için Aga Grup baþkaný Sayýn Aydýn Bey'e teþekkürlerimizi sunarýz.

Sosyal Yardýmlaþma Müdürlüðü Dýþ Cephe Temizlik Makinesi Teslim Edilmiþtir. Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma Müdürlüðü'nün Ankara Kýzýlay'daki yeni binasý için üretimi yapýlan cephe temizlik makinesi montajý yapýlmýþ ve teslim edilmiþtir.

Story Residence 2 Cephe Temizlik Makineleri Montajý Tamamlanmýþ ve Teslim Edilmiþtir. Orkun Uluslararaý Nak ve Ýnþaat A?'nin üstlendiði, Ýstanbul Beylikdüzü'nün en önemli projelerinden olan Story Recidence-2 için 4 adet cephe temizleme ve bina bakým makinesi montajý yapýlmýþ ve iþletmeye alýnmýþtýr.

Kýbrýs'ta Dýþ Cephe Temizlik Makinesi Montajý Yapýlmýþtýr. Para Maribo Ltd. ?ti.'nin Kuzey Kýbrýs'ýn baþkenti Lefkoþe'de yapýmýný tamamladýðý 5 yýldýzlý otelin Dýþ Cephe Temizlik Makinesi (Bina Bakým Makinesi BMU) teknik personelimiz tarafýndan montajý yapýlmýþ ve iþletmeye alýnmýþtýr. Lefkoþenin tek 5 yýldýzlý oteli olan bu proje Dýþ Cephe Temizlik Makinelerimiz sayesinde daha temiz olacaktýr.

Türkmenistan'da büyük projelere imza atan Asist Ýnþaatýn son projesi 5 yýldýzlý Çardak Otelin Cephe temizlik makinesi teslim edilmiþtir. Montaj teknik personelimiz tarafýndan yapýlmýþ ve iþletmeye alýnmýþtýr. Katkýlarýndan dolayý Erkan Bey ve Öznur Haným'a teþekkür ediyoruz.

Skyland Ýstanbul, Ýstanbul’un benzersiz güzelliklerinden esinlenilerek tasarlanan karma bir proje. Her geçen gün büyüyen ve geliþen çevresiyle Skyland Ýstanbul projesi, konumu ve içerdiði fonksiyonlar sayesinde benzersiz bir yaþam kolaylýðý saðlýyor. Proje, havaalanlarý, metro istasyonuna olan 500 m. mesafesi, köprü ve ana yollara yakýnlýðý ile yaklaþýk 12 bin kiþiyi buluþturan yatýrým deðeri her geçen gün artan hareketli bir merkez olmaya hazýrlanýyor. Ademsan firmasý olarak 3 adet AST70 TEMÝZLÝK PLATFORMU  üretimi devam etmektedir.

NEWS AND ANNOUNCEMENTS
Architect Mrs. Esin Senman EKICI from Ronesans Company visited Ademsan Machinery;
Ademsan Machinery Celebrating 12th Anniversary gave a plaque to employees who have completed their 5 years in the company
Ademsan Machinery joined the Exhibition of Turkey Build Istanbul;
Ademsan Machinery was in Bauma Exhibition in Munich;
District Governor of Kazan Mr. Murat DURU wish a willings;
REFERENCES